За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 17 Приложение 6 - село Войника, Ямболско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПИСЪК
на завършилите учебни заведения от с. Войника до към 1960 год.


Висше образование:
1. Диню Василев Коев - лесовъдство в Лесотехнически институт - София
2. Груди Енчев Желев - икономически науки в СССР
3. Желязко Стоянов Попов - история в Софийски университет
4. Теню Петров Матев - математика в Софийски университет през 1954 год.
5. Желязка Златева Динева - хранително-вкусова промишленост в Чехословакия
6. Димитър Драганов Димитров - исторически науки в СССР
7. Теню Стоянов Попов - машинно инженерство в СССР
8. Петко Славов Бозаджиев - индустриална химия в ХТИ - София
9. Тодор Димитров Попов - икономика в Икономически институт-София 1958 г.
10. Петко Иванов Петков - инженерство в Минно геоложки институт София - 1958 год.
11. Енчо Тодоров Енчев - математика в Софийски университет
12. Людмил Славов Бозаджиев - инженерство в Минно геоложки институт - София 1959 год.
13. Йордан Димитров Йорданов - икономика в Икономически институт в София
14. Иван Тодоров Иванов - агрономство в гр. Пловдив
15. Никола Драганов Димитров - история в Софийски университет

Полувисше образование:
1. Слав Петков Бозаджиев - през 1938 г.
2. Мария Михалева Енчева
3. Цонка Райкова Гърбушева
4. Кина Райкова Гърбушева
5. Иванка Христова Иванова
6. Величка Стоянова Попова
7. Стоян Димитров Попов
8. Иванка Стоянова Попова
9. Иван Димитров Добрев
10. Илия Георгиев Илиев
11. Илия Тенев Илиев
12. Тодор Пенев Тодоров
13. Стою Стоянов Иванов
14. Радка Георгиева Илиева

Педагогически училища:
1. Стоян Желязков попов - през 1915 г.
2. Йордан Георгиев Илиев
3. Димитър Иванов Кърцъков
4. Стоянка Богданова Стоева
5. Тодорка Енчева Матева
6. Тодорка Момкова Матева
7. Елка Богданова Стоева

Първи гимназисти:
1. Димитър Желязков Попов - реална гимназия гр. Бургас 1920 г.
2. Марин Иванов Маринов - търговска гимназия гр. Бургас
3. Илия Енчев Тодоров - мъжка гимназия гр. Ямбол 1938 г.
4. Желю Енчев Желев - мъжка гимназия гр. Ямбол 1939 г
5. Марийка Димитрова Попова - девическа гимназия гр. Ямбол
6. Дончо Динев Дончев - мъжка гимназия гр. Ямбол

Занаятчийски училища:
1. Стою Енчев Тодоров - шивач, Държавно промишлено училище в Ямбол 1936 г.

Забележка: Лицата включени в списъка са подредени приблизително по години на завършване на образованието. Жените са дадени по бащините им имена. Списъкът е съставен въз основа на сведения, събрани от самите специалисти или техните близки, не са изключени непълноти или неточности, за което авторът се извинява.