За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 1 Съдържание - село Войника, Ямболско
СЪДЪРЖАНИЕ
   Предговор
   Глава 1. Природогеографски сведения
   Глава2. Из далечното минало
         1. Следи от човешки поселения от праисторическата епоха и античността
         2. Паметници от времето на Първата и Втора Български държави (VII - XIV век)
   Глава 3.Селото в годините на Османското робство
         1. Селищни и демографски промени до края на XVIII век
         2. Възникване на днешното село Войника
         3. Освобождение на селото от руската армия
   Глава 4. Развитие на селото от Освобождението 1878 г. до края на войните 1912-1918 г.
         1. Обществено-икономически промени до войните
         2. Участие във войните 1912-1918 г.
         3. Духовен живот
   Глава 5. Развитие на селото между двете световни войни /1918-1945 г./
         1. Обществено-политическо развитие след I-та световна война.
         2. Социално - икономическо развитие
   Глава 6. Бит и култура
         1. Mатериална култура
         2. Духовна култура
   Послеслов
   ПРИЛОЖЕНИЯ
      Приложение 1. РОДОСЛОВИЕ НА ПЪРВОЗАСЕЛНИЦИТЕ
      Приложение 2. Народни песни
      Приложение 3. СПИСЪК на загиналите през войните 1912-1918 год.
      Приложение 4. СПИСЪК на участниците в Отечествената война
      Приложение 5. СПИСЪК на членовете на Кредитна кооперация “Взаимна помощ”
      Приложение 6. СПИСЪК на завършилите учебни заведения от с. Войника до към 1960 год.
      Приложение 7. СПИСЪК на директорите на училището в селото
      Приложение 8. СПИСЪК на всички началници на Телеграфо-пощенската станция в с. Войника
   Фотоси
   Корица